Friday, February 17, 2012

Cuộc thi về Arduino

Instructibles đang tổ chức cuộc thi về làm các đề tài có liên quan đến Arduino. Giải nhất là camera Canon DSLR.

Thể lệ cũng khá đơn giản: post bất cứ đề tài gì bạn làm có dính dáng tới Arduino lên trang Instructibles. Bạn nào có hứng thú thì tham gia cho vui.

Via Instructibles

No comments:

Post a Comment