Wednesday, June 26, 2013

Dùng Arduino UNO để chép bootloader cho một Arduino khác


Sau đây là cách dùng một bo Arduino UNO còn đang hoạt động (tạm gọi là bo A) để chép bootloader cho một bo Arduino khác (tạm gọi là bo B):

1. Nối dây cho hai bo Arduino như hình sau:

Pin trên bo Arduino đang hoạt động           Pin trên cổng ICSP của bo Arduino cần chép bootloader
       (bo A)                                                                 (bo B)

                                           VCC/5V  ---->  Pin 2 (VCC)
                                                GND  ---->   Pin 6 (GND)
                                    D11 (MOSI)  ---->   Pin 4 (MOSI)
                                    D12 (MISO)  ---->   Pin 1 (MISO)
                                      D13 (SCK)  ---->   Pin 3 (SCK)
                                                 D10  ----->  Pin 5 (Reset)

2. Mở ArduinoISP sketch

Từ menu sau:

Files > Examples >  ArduinoISP


3. Download  sketch này xuống bo A


4. Lựa chọn loại bo B (UNO hay Leonardo...)

Chọn ở menu: Tools > Board 


5. Chọn loại Programmer là ISP

Chọn từ menu:

Tools > Programmer > Arduino as ISP


6. Bắt đầu chép bootloader:

Tools > Burn bootloaderNo comments:

Post a Comment